Dôchodky a dôchodkové reformy.

Vidíte to aj Vy? - Štátny dôchodkový systém nestačí!
Vidíte to tak ako ja? - II. pilier je nedostačujúci!
Potrebujete získať informácie? - Zavolajte.

0905 / 564 782 alebo


 • rok 2005 - začiatok dôchodkovej reformy
 • rok 2013 - zmeny dôchodkovej reformy
 • rok 2015 - otvorenie II. piliera
 • rok 20xx - budúcnosť dôchodkového systému


  1. - Dôvod prečo reforma    
  2. - Charakteristika pilierov
  3. - Vstup do pilierov        
    4. - Odvody financií          
  5. - Platenie poistného     

  6. - Vzorec na výpočet dôchodku            
  7. - Dôchodkové správcovské spoločnosti
  8. - Zhodnocovanie úspor vo fondoch    
  9. - Výhody - nevýhody II. piliera        
  10. - Odpis z daňového základu          

  11. - Text z brožúrky MPRSV        
  12. - II. pilier (r. 2013)                  
  13. - Resume
  14. - II. pilier (r. 2015)   Novinka
  15. - II. pilier (r. 20xx)                  
  16. - Zaujímavé internetové adresy        
  17. - Záver


  POZNÁMKA - TU uvedené informácie sú pôvodné z r. 2005 = vznik II. piliera.
  Medzitým sa zákon veľakrát menil, upravoval, prerábal, prispôsoboval...
  Táto web-stránka je doplnená o nové informácie z r.2013 a r.2015.
  Aktuálne informácie Vám rád poskytnem na osobnom stretnutí.

  Najskôr dôvod - prečo „dôchodková reforma”?

  Starý dôchodkový systém prestal vyhovovať a byť schopný existencie.
  Mesačné odvody (dane) sa ihneď prerozdeľovali na dôchodky (a výplaty).
  A keďže vek ľudí sa predlžuje (máme viac dôchodcov), klesá populácia (rodí sa menej detí),
  zvyšuje sa chorobnosť, pribúda úrazovosť a narastá invalidita občanov
  študenti študújú až do neskorého veku (aj do 30 rokov; neprinášajú odvody, naopak čerpajú zo "štátnej kasy"),
  vysoká nezamestnanosť, ´nízke!´ odvody,... atď., atď., zdroj na vyplácanie dôchodkov sa zmenšoval,
  bol čím-ďalej viac nedostačujúci, nevyhovujúci... Takže preto:
  - - DÔCHODKOVÁ REFORMA - -
  Z uvedeného vidieť, ´reforma´ rieši viac problém štátu ako dôchodcov.


  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Charakteristika pilierov

  I. pilier poistný povinný valorizuje sa soc.poisť.; štátny;
  nový od 1.1.2004;
  II. pilier šetriaci dobrovoľný / povinný kapitalizuje sa licenc.spol.; štátny;
  nový od 1.1.2005;
  III. pilier doplňujúci voliteľný kapitalizuje sa; vyrovnáva rozdiel-prepad
  medzi Príjmom a Dôchodkom
  poisťovne,DDP; komerčný
  POZNÁMKY - VYSVETLENIE:
  I. pilier = súčasné odvody do sociálnej poisťovne
  II. pilier = možnosť rozdeliť I. pilier medzi I. a II. pilier -
  do II. piliera ešte možu vstúpiť po 30. VI. 2006 už IBA niektoré skupiny obyvateľov;
  POZOR - nič neplatíte! Iba určitá časť (9% z VZ) sa preRozdelí do fondov !?
  III. pilier = doposiaľ iba niekoľko sporiteľov v DDP a v komerčných poisťovniach - škoda ...
  pretože v I. a II. pilieri určuje podmienky štát - a v III. pilieri klient, navyše ...
  šetrenie, výnosy, poistenie, ochrana, garancie, výhody sú iba a len v III. pilieri.


  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Vstup do pilierov

  I. pilier   povinný pre všetkých v produktívnom veku ~ 18 - 62 rokov
  II. pilier 16.ročný, 1.x vstup na trh po 1.1.2005 * povinný
  viac ako 10 rokov do dôchodku dobrovoľný
  menej ako 10 rokov do dôchodku vstup nemožný
  III. pilier "dobrovoľne povinný" pre všetkých na vyrovnanie dôchodku !?
  POZNÁMKA: * - táto informácia už po dodatočnej novelizácií.

  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Odvody financií do sociálnej poisťovne

  zamestnanec 0-4% z VZ poistné; stiahnu z výplaty, zo mzdy
  3 % z VZ invalidné; stiahnu z výplaty, zo mzdy
  zamestnávateľ 14% z VZ platí zamestnávateľ poistné
  3 % z VZ platí zamestnávateľ invalidné
  4,75% z VZ platí zamestnávateľ do RFS
    S Z Č O         28,75% z VZd platí si všetky odvody sám        
  POZNÁMKY:
  - Tabuľky prešli 13. novelizáciami; od 1.VIII.'06 sa pripravujú ďalšie zmeny.
  Za zamestnanca sa odvádza 3% až 7% z VZ (- 0,5% / 1 dieťa) +
  zamestnávateľ odvádza 21,75% = spolu 28,75% z VZ.
  SZČO = 9% + 9% + 6% + 4,75% = spolu 28,75% z VZd.
  Sú v tom ešte nejaké odlišnosti, ale o tom až pri spoločnom stretnutí.


  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Platenie poistného - občania, zamestnanci, SZČO

  9% z VZ poistné na SDP do sociálnej poisťovne
  9% z VZ príspevky na SDS 1.soc.poisť. ALEBO 2. licenc.spol.
  t.zn. I. ALEBO II. pilier  
  4,75% z VZ príspevky do RFS do sociálnej poisťovne
  6% z VZ Invalidné poistenie do sociálnej poisťovne
  VYSVETLIVKY::
  SZČO = samostatne zárobkovo činné osoby
  VZ = vymeriavací základ = mesačná hrubá mzda
  VZd = vymeriavací základ pre SZČO = 1/2 z pom.časti zákl.dane z príjmov
  SDP = starobné dôchodkové poistenie
  SDS = starobné dôchodkové sporenie
  RFS = rezervný fond solidarity - !?!?!
  DDS = doplnkové dôchodkové sporenie
  DDP = doplnková dôchodková poisťovňa
  DSS = dôchodková správcovská spoločnosť


  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Vzorec na výpočet dôchodku

  Mesačný dôchodok = POMB x ODS x ADH
  POZNÁMKY - VYSVETLIVKY:
  POMB = priemerný osobný mzdový bod (pomer mzdy k priem.mzde za každý rok; od 0 - max. č. 3)
  ODS = obdobie dôchodkového sporenia (doba prispievania do dôch. systému; cca 40 r.)
  ADH = aktuálne dôchodková hodnota (konštanta udávaná štátom; => inflácia, rast cien,...)
  Pre rok 2004 = 183,58; Pre rok 2005 = 195,31; Pre rok 2006 = 214,68; (± %)
  - presný výpočet rád vysvetlím, resp. nachádza sa aj na internete - viď. nižšie E-adresy.


  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)

  Úrad pre finančný trh (ÚFT) udelil povolenie pre kapitalizačný dôchodkový pilier:
  style="padding-left:15px;"
  LICENCOVANÉ spoločnosti pre poskytovanie II. piliera   Nové (r. 2012)
  DSS AegonAEGON DSS, a.s.  
  DSS Allianz - SlovenskáAllianz - Slovenská DSS, a.s.  
  DSS ČSOB (do mája 2011)DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.  
  DSS INGING DSS, a.s.  
  DSS VÚB GeneraliVÚB Generali DSS, a.s.  
  DSS Winterthour (do marca 2007)AXA DSS, a.s.  
  DOPLNENIE:
  Netreba sa obávať rizika vstupu do II. piliera (ako pri nebankových subjektoch).
  1. prísne a náročné podmienky získania licencie pre II. pilier.
  2. 5-násobná kontrola (klient, DSS, depozitár, audítor, UFT=štát).
  3. prísne tresty (odobratie licencie, pokuta až do 20 mil. Sk,...).
  4. Štát stanovil pravidlá, podľa ktorých musia DSS investovať.


  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Zhodnocovanie úspor vo fondoch v DSS

  Konzervatívny fond Majetok vo fonde sa môže použiť len na dlhopisové a peňažné investície.
  Majetok vo fonde musí byť v plnej výške zabezpečený proti kurzovému riziku - 100%.
  Vstup možný bez obmedzenia
  Vyvážený fond Minimálne 50% majetku musia tvoriť investície do dlhopisov a peňazí, do akcií bude možné investovať maximálne 50% majetku.
  Najmenej 50% majetku vo fonde musí byť zabezpečených proti kurzovému riziku.
  Vstup možný 7 rokov a viac pred dôchodkom
  Rastový fond Vo fonde môžu investície do akcií tvoriť maximálne 80% majetku.
  Najmenej 20% majetku vo fonde musí byť zabezpečených proti kurzovému riziku.
  Vstup možný 15 rokov a viac pred dôchodkom
  DOPLNENIE:
  Každá z licencovaných spoločností musela vytvoriť do 6 mesiacov presne iba tieto 3 fondy!
  - tým pádom nie sú veľké možnosti odlíšenia sa spoločností; zákon neumožňuje mimoriadne zisky.
  Každá z licencovaných spoločností musí získať do 18 mesiacov 50 000 klientov!
  - v opačnom prípade ´končí´ => získať prestíž všetkými ´dostupnými´ prostriedkami!!!
  Nedajte na reklamu - „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú!” - nechajte "veci dozrieť"!!!
  - neznamená, že silná spoločnosť vytvorí silnú DSS (aj dvaja súrodenci nie sú vždy rovnakí).


  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod

  1. výhody - 2. nevýhody II. piliera.

      1a - možno si zvýšiť mesačný dôchodok (neplatí pre všetkých) = výhoda
      1b - určitú časť financií si možno vybrať, dediť (za určitých podmienok) = výhoda
      2a - z II. piliera nemožno vystúpiť; peniaze zostávajú v ´systéme´ = NEvýhoda
      2b - neznalosť investovania vo fondoch, zlé informácie môžu podstatne znížiť dôchodok = NEvýhoda

    Od 1.1.2004 sa začal realizovať úplne nový systém vyplácania dôchodkov - dôchodková reforma, ktorá sa týka všetkých obyvateľov Slovenska v aktívnom produktívnom veku (± od 16 do 65 rokov; zákon č. 461/2003). Od 1.1.2005 prichádzajú ďalšie podstatné zmeny vo vyplácaní dôchodkov - novelizácia dôchodkovej reformy a s ňou spojených zákonov (zákon č. 43/2004 a z neho vytvorený tzv. II. pilier). Od 1.1.2007 začína naplno fungovať nový systém odvádzania príspevkov a vyplácania dôchodkov na základe zásluhovosti - kto si koľko ´odloží´, ušetrí, toľko bude mať v dôchodku!!!

    Doteraz platilo - z posledných 10 rokov zamestnania sa vybralo 5 najlepšie platených rokov a z toho cca. 60% bol priznaný dôchodok. Financie daňových poplatníkov sa ihneď prerozdeľovali okrem iného aj na vyplácanie dôchodkov, čiže neboli kapitalizované. Dlhovekosť občanov, nízka pôrodnosť, nezamestnanosť vážne ohrozovali tento dôchodkový systém, preto sa pristúpilo k spomínanej dôchodkovej reforme podľa vzoru niektorých štátov.

    Nový systém uplatňuje vyplácanie dôchodkov podľa vyššie uvedeného vzorca (mes. dôchodok = POMB x ODS x ADH), t.zn. je uplatňovaný systém zásluhovosti; výška dôchodku závisí od dĺžky obdobia odvodov a výšky finančných príspevkov do systému na jednotlivé účty sporiteľov. Ale pozor - dôchodok (podľa tohto vzorca = POMB) u niektorých ekonomických skupín môže klesnúť až na 10% - 20%!!! Týka sa to hlavne ľudí s vyšším príjmom!? U týchto ľudí je nutnosťou vážne sa zamyslieť a rozmýšľať, ako znížiť rozdiel medzi mesačnou mzdou a dôchodkom, t.zn. ako zvýšiť príjem financií v starobe! V mnohých prípadoch sú to investície mimo dôchodkového systému.

    V októbri 2004 začala mediálna reklamná kampaň (rádio, televízia, tlač, brožúrky, letáky,...), od novembra 2004 mohli oslovovať dealeri jednotlivých spoločností ohľadom konkrétných informácií a od 1. jan. 2005 do 30. júna 2006 uzatvárali zmluvy s licencovanými spoločnosťami. Treba veľmi zvažovať, ktorej spoločnosti dáte prednosť pred ostatnými, pretože od jej úspešnosti a výsledkov bude závisieť výška vášho dôchodku, t. zn. nepodmieňovať podpísanie zmluvy (resp. prestup) v tej spoločnosti, v ktorej mi pracuje ´teta´ alebo ´bratranec´,...! Bude možnosť kombinovať fondy, prípadne meniť spoločnosti, ovšem za akých podmienok (prípadne poplatkov) určí štát. Odporúčal som ponechať si rozhodnutie podpísať zmluvu až na rok 2006, kým ´dozrejú informácie´, pretože 18 mesiacov je dlhá doba, môže dôjsť k podstatným zmenám (a napokon aj došlo k 13. novelizáciám) a potom už ...

    Zásadná informácia však je - I. pilier je povinný pre všetkých (z neho sa bude vyplácať základné životné minimum v dôchodku alebo invalidite). Pomocou II. piliera si možno prilepšiť (prípadne i pohoršiť) v dôchodku aj o niekoľko 100-korún mesačne (pretože sú to investície do fondov. Avšak! Vyznáte sa vo fondoch? Viete investovať? Máte informácie? Máte dobrého poradcu? Alebo iba odvahu!!! Lenže - iba pomocou III. piliera si možno vytvoriť očakávaný dôchodok. Naviac v I. a II. pilieri určuje podmienky štát (kedy, koľko, akým spôsobom,...), ale v III. pilieri (dobrovoľnom, komerčnom) si tieto podmienky určujete vy. Vy sa rozhodnete, koľko investujete, akým spôsobom a kedy si vyberiete vaše peniaze. Dôchodková reforma predpokladá spojenie všetkých troch pilierov spolu a nielen IBA jedného z nich. Až tak bude Váš dôchodok podľa Vašich predstáv. Je to vynikajúca možnosť, výhoda! Tak prečo váhate?! Ozvite sa mi a dozviete sa viac.

    Dôchodková reforma priniesla mnoho zmien. Do dôchodku môžno odísť aj skôr - predčasne, prípadne neskôr, čo sa pochopiteľne odzrkadlí na výške dôchodku (± 0,5% / mesačne). Každý si bude ´strojcom svojho šťastia´, svojej finančnej budúcnosti. Preto treba sledovať informácie, poradiť sa iba s dobrými finančnými a dôchodkovými poradcami, ktorým dôverujete, ktorých poznáte, ktorí majú informácie a skúsenosti, vyznajú sa dôchodkovom a finančnom systéme, od ktorých môžete aj v budúcnosti očakávať dobré a spoľahlivé informácie, služby, servis,... Vyberte si nielen dobrú spoločnosť, ale aj s kým TO podpíšete, s kým sa budete v radiť ohľadom Vašim financií. Ide predsa o Vaše peniaze, Váš dôchodok, Vašu budúcnosť!
  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Odpis 12.000.-Sk z daňového základu   (zák. 659/2004)   = zrušené !!!

  Príspevok až 6% od zamestnávateľa   (zák. 534/2005)   = zrušené !!!

  Ďalšia úžasná možnosť - od 1.jan.2005 si môžete odpísať z daňového základu až 12.000.-Sk, t.zn. buď dáte štátu 12.000.- (na platy ministrov, štátnej správy,...) ALEBO! - si touto sumou zvýšite Vy Váš vlastný dôchodok, zaplatíte svoju živ. poistku, alebo ak chcete - zaplatíte štátu menšiu daň! Naviac - takto ušetríte 2.280.-Sk/ročne - za cca. min. 10 rokov to je 22.800.-Sk. Málo? Neviete ako to urobiť? Ďalšia možnosť od 1.jan.2006 Vám môže prispieť na Váš dôchodok zamestnávateľ. Koľko? Ako a čo urobiť? Samozrejme, sú tam určité podmienky, ale to je už moja práca ´prezradiť´ Vám, akým spôsobom sa to dá zrealizovať. Predtým si môžete ešte pozrieť zaujímavý článok z Pravdy Nové dôchodky alebo výber zo Zákona 659/2004 alebo najnovšiu novelizáciu Zákona 595/2003 o dani z príjmov Zb.z. 534/2005, prípadne ďalšie...

  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod

  POZOR - NEprehliadnite !!!!!

  Výber textu z brožúrky Min. práce, rodiny a soc. vecí.

  ... Dôchodkové dávky sú v súčasnosti obmedzené, čo znamená, že výška vyplácaného dôchodku sa neodvíja od výšky príjmov dôchodcu v minulosti. Priemerná náhrada príjmu je približne 40 percent. To znamená, že občan, ktorý sa dostal do dôchodkového veku, musí rátať s poklesom príjmu približne o 60 percent. Široko uplatňovaná solidarita a minimálne zhodnocovanie vyberaných príspevkov spôsobuje, že v mnohých prípadoch je pokles príjmu pri vstupe do dôchodku oveľa vyšší.

  ... Veľká časť občanov v produktívnom veku sa podľa nového modelu bude môcť rozhodnúť, ako si bude odkladať peniaze na budúci starobný dôchodok. Bez zabezpečenia v starobe neostane nikto. Závisieť však bude od prístupu občana v jeho produktívnom veku, s akým vysokým dôchodkom môže rátať v starobe.

  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod  II. pilier (r. 2013)

  Vážení sporitelia II. piliera.
        Tieto informácie Vám pomôžu zOrientovať sa v súčasnom dôchodkovom systéme a "správne" sa rozhodnúť ohľadom II. piliera.
  Ako určite viete, od 1. sept. 2012 do 31. jan. 2013 bol znova otvorený II. pilier, t. zn. klienti môžu vstúpiť ALEBO vystúpiť z tohto systému dôchodkového sporenia, garantovaného štátom.
  P.S. - informácie sú pre pôv. sporiteľov ČSOB, resp. Poštovej banky. Všeobecne - informácie platia pre všetkých sporiteľov. Ak nie sú tieto informácie určené práve Vám, možno pomôžu Vašim blízkym. V opačnom prípade sa ospravedlňujem. Ďakujem.

        V podstate - obidva piliere sú „štátne“, až na III. pilier:
  • - I. pilier je cez sociálnu poisťovňu, je valorizovaný, podlieha "aktuálnym" zákonom štátu;
  • - II. pilier je cez bank sektor, licencované spoločnosti, je kapitalizovaný, podlieha "aktuálnym" zákonom štátu;
  • - III. pilier je cez poisťovne, SDS, DDP, je kapitalizovaný, vyrovnáva rozdiel v dôchodku, podlieha zákonom štátu;
  K tejto problematike si môžete pozrieť ďalšie informácie vyššie - na tejto web-stránke vyššie:
  K II. pilieru sa doviete viac informácií na web-stránke sociálnej poisťovne Druhý dôchodkový pilier – vstup a výstup:
  • Rád by som heslovite uviedol niekoľko základných informácií:

   • sídlo Poštovej banky je River Park, Bratislava - mám priamy kontakt na pracovníčku II. piliera => linka = TU kliknúť
   • Poštová banka mala určitý problém, ktorý je vyriešený (= ako mnohé iné banky;; o tom tu teraz nechcem poskytovať viac informácií)
   • zmenili pôvodný pomer odvodov (9% sociálka + 9% II.pilier) na 4% z vymerivacieho základu na dôchodkové poistenie; Zmenili aj podmienku pôvodných z min. 10 rokov na 15 rokov na nárok čerpania dôchodku (okrem veku, tiež možnosť predčasného dôchodku,...; Apropo - menia zákony ako počasie... a čo teda potom prinesie budúcnosť pri takýchto zmenách? ISTOTU Dôchodku?!?) => linka = TU kliknúť
   • vystúpiť z II. pilira znamená preložiť "Vaše" doteraz ušetrené peniaze (= sú dedičné) do štátnej pokladnice; Pôvodný zámer, že z II. piliera vystúpi 60ooo sporiteľov a vstúpi cca. 10ooo je doteraz (20.han.2013) naplnený pomerom - vystúpilo 15ooo, vstúpilo 75oo sporiteľov; => linka = TU kliknúť
   • v prípade záujmu, je potrebné do 31. jan. 2013 doručiť vlastnoručne podpísanú Žiadosť / Oznámenie, aby zaniklo právne postavenie sporiteľa. Budete považovaný za stáleho sporiteľa I. piliera = sociálky...;
  • Osobný potreh, možno nejaké rady, tipy...

   Vstup ALEBO výstup z II. piliera = záleží od veľa faktoroch; chce to osobnú konzultáciu...
   • Čo očakávate od I. resp. II piliera...
   • Ste v správnej správcovskej spoločnosti & aký máte fond...
   • Viete investovať, aký máte vzťah k riziku...
   • Aký máte vek - ste mladý ALEBO „skôr narodený“...
   • Aký máte súčasný mesačný finančný príjem...
   • Aké máte časové plány do budúcnosti...
   • Máte iné formy zabezpečenia a ochrany do budúcnosti...

   Konkrétne informácie? Verte, ťažko relevantne poradiť.
   Je to ku každému sporiteľovi iné, chce to individuálny prístup nemožno zovšeobecniť všetky informácie.
   • čakajte na posledný 5. týždeň (28.1.2013), kedy sa definitívne rozhodnete;
   • nepodpisujte tlačivá, pokiaľ nemáte potrebné informácie;
   • v prípade záujmu, dajte vedieť = napíšte, zavolajte = poskytnem Vám potrebné informácie;
  • Poštová banka - Osobný účet

   Verím, že máte prístup => heslo = PIN k Vášmu osobnému sporiacemu účtu cez Internet, kde môžete zistiť veľa informácií o svojom sporiacom účte => PRIHLÁSENIE = TU kliknúť
       Ak nemáte, dajte vedieť, pomôžem Vám aj poradím.
  Vážení sporitelia,
        verím, že Vám tieto informácie pomohli,
  ďakujem za doterajšiu dôveru a verím, že aj naďalej zachováte priazeň mojej osobe.
  V súčasnosti došlo k veľa zmenám na poistnom trhu, doporučujem - kontaktujte ma...
  Teším sa na Vaše E-maily, ako aj na pripomienky, za ktoré vopred ďakujem.
  V prípade nejasností alebo doplňujúcich informácií mi prosím zavolajte, napíšte.
  Prajem Vám veľa osobných a pracovných úspechov,
          s pozdravom
                  Cikatricis
  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod

  Poznámka: - úvaha, poznatok, názor, ktorý nemusíte vôbec ani čítať....

        Nie je až tak veľký problém II. pilier, ale dôchodky vôbec, t.zn. I. pilier aj II pilier.

       Problémová je "Štátne pokladnica", ktoré nemá potrebné finančné zdroje na vyplácanie platov štátnych zamestnancov, dôchodcov, invalidov, detské a materské, atď., atď., atď., Venujú sa tomu mnohí politici, poslanci, ekonómovia,... aby našli riešenie. Ako veríte VY štátnemu dôchodku? (= tak minimálnemu, oproti okolitým krajinám, skoro až žobráckemu {môžem poskytnúť TAB vývoja dôchodkov}; ... a čo potom o 10, 20 rokov. Z čoho Vám!!! budú vyplácať dôchodky? Pozri nižšie...;

        POZOR!!! = očakávajte dôchodok 40% - 60% z Vášho mesačného príjmu, t.j. skoro IBA polovicu!!! Dokážete z toho vyžiť? Pri vyššom mesačnom príjme môže byť pokles až na 15% - 20%. Viac informácií na osobnm stretnutí;

        Aj druhý pilier je "v ohrození". Jednak tomu napomohla súčasná finančná kríza. Vôbec, všetky investície zaznamenali veľký prepad a straty. Samozrejme, (častá) zmena zákonov tomu nepridáva na dôveryhodnosti. Posledné zmeny značne ublížili (4% odvodov, 15 rokov šetriť, zmena investičnej stratégie,...). Reklama v médiách tiež robí svoje. A napokon, čo má robiť dezorientový sporiteľ - radšej "z toho utečiem".

        Na udržanie systému, etnika, kultúry, režimu je potrebný koeficient pôrodnosti 2,11 (= dvom rodičom sa musia narodiť 2 - 3 deti). V dnešnej dobe sa pohybuje v EÚ okolo 1,5, t.zn. podľa súčasnej prognostiky v budúcnosti nebude mať kto robiť na dôchodky (= na odvody na dôchodky). Takže - z čoho Vám potom štát vyplatí v budúcnosti dôchodok, keď sa znižuje pôrodnosť detí, čím ďalej sa ľudia dožívajú dlhšieho veku (= aj preto sa neustále navrhuje neskorší odchod do dôchodku - môj slogan "Od lopaty na lopatu" {=> lopata=robiť až hrobárovi na lopatu}; najskôr bol dôchodok od 55 rokov, potom 60 {pamätníci pamätajú}, v súčasnosti platí vek 62 rokov a teraz sa už schvaľuje odchod až v 65 rokoch), takže - znižujú sa finančné zdroje v štátnej pokladnici. To nerátam súčasný ekonomický stav a chudobu (u niekoho), pretože sa očakáva zlepšenie... Je potrebné vziať do úvahy aj automatizáciu a PC-digitalizáciu výroby a tak znižovanie výrobného potenciálu obyvateľstva (podobne v časoch Hospodárskej krízy, keď prišli do výroby prvé stroje; Poznámka - pozrite si napr. CZ film Svěráka "Vratné láhve"). To nie je všetko. Ďalej - zvyšuje sa štátny aparát, študenti študujú do vysokého veku (a potom odídu na lepšie platený "západ"), zvyšuje sa chorobnosť a narastá invalidita občanov, pribúda počet nezamestnaných - kde na to všetko vezme štát financie? Uvažujte!!! Aj tu platí ekonomická rovnováha "Má dať - Dal". Štat hľadá rôzne zdroje, možnosti... Zvyšuje odvody, dane (dokedy?!? ... niekde až 75% - France...), odpredáva štátny majetok (ak ešte niečo vlastní...; TU je najväčší problém, že štát odpredal finančný a energetický "sektor", hlavne zahraničným investorom, podnikateľom, za "lacné peniaze"). Zvyšuje sa nespokojnosť. Niektorí to riešia štrajkom, iní odchodom... .... a iní... ...

        Teraz už rozumiete, v čom je problém?
        Tušíte, ako bude fungovať dôchodkový systém (možno) už o 5 (slovom päť) rokov?
        Je teda lepší I. pilier - alebo - II. pilier?
        Samozrejme, musí „sa to“ - „nejako“ riešiť, vyriešiť (nemyslím na Argentínu!!....). Ale AKO?!?!?
        Riešenie si zaslúži Nobelovú cenu!!!
        A teraz sa rozhodnite... - Ako? - Správne!
       
  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


      Resumé:


      OdPovedzte si sám/sama!! Kedy je produktívny vek? Kedy je aktívny produktívny vek?
    A kedy je VÁŠ aktívny produktívny vek? Kedy začať šetriť? Pár rokov pred dôchodkom?!
    - Budete pracovať ešte aj pred dôchodkom, budete vôbec zamestnaný...?
    - Budete mať finančný príjem pred dôchodkom lepší ako dnes...?
    - Budete môcť ešte pracovať pred dôchodkom, dovolí Vám to Vaše zdravie...?
    Vážne porozmýšľajte! - Váš dôchodok podstatne klesne - na polovicu, možno aj viac, t.zn.
    Váš dôchodok bude v niektorých prípadoch približne TRETINA z Vášho súčasného platu!
    Bude Vám ´TO stačiť´!? Vyžijete z TOHO!? Skúste si to TERAZ vypočítať! (... ...je to ´strašné...!!!)
    Navyše! - Kedy začať šetriť? Koľko treba šetriť! Čo je najvýhodnejšie práve pre Vás...?
    Máte dobré a spoľahlivé informácie? - alebo - Susedova poistka je aj pre Vás dobrá...?
          Máte dobrého finančného poradcu? Ste s ním spokojný/á...?

   

      Ak ste si na moje otázky odpovedali ÁNO - blahoželám Vám, držím Vám palce!
      V opačnom prípade sa teším na stretnutie s Vami a spolu určite nájdeme riešenie.

            Teším sa už teraz.

                        Cikatricis - Váš (nový) licencovaný finančný, poistný a investičný poradca.


    0905 / 564 782   alebo  

  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod

  II. pilier (r. 2015)

  Vážení sporitelia II. piliera.
        Ako určite viete, NR SR schválila novelu zákona 43/2004 - od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 bol znova (opakovane) otvorený II. pilier, t. zn. poistenci môžu vstúpiť ALEBO vystúpiť z tohto dôchodkového systému "garantovaného štátom".
  POZOR - Vstup alebo výstup nemožno stornovať, ani v čase otvorenia!!!
  Preto doporučujem, počkajte s rozhodnutím na zač. júna 2015 a poraďte sa so svojím finančným poradcom.
  Najskôr základné informácie:

  I. pilier   sociálna poisťovňa, 14%, valorizovaný, demograficky "ohrozený";
  II. pilier   DSS spoločnosti,4% , kapitalizovaný, finančne nedostatočný;
  III. pilier   komerčné poisťovne, ŽP, kapitalizovaný, nezávislí na štátnej politike;
  • Informácie pre Vás...

         Vstúpiť ALEBO vystúpiť z II. piliera?
   Neexistuje jednoznačná odpoveď. Situácia každého sporiteľa je špecifická.
   => záleží na viacerých faktoroch, chce TO individuálnu konzultáciu, osobnú kalkuláciu hodnôt...
   V prípade záujmu - napíšte, zavolajte = poskytnem Vám potrebné informácie, určite Vám poradím.
   • Čo očakávate od I. resp. II piliera...
   • Ste v správnej správcovskej spoločnosti & aký máte fond...
   • Viete investovať, aký máte vzťah k riziku...
   • Aký máte vek - ste mladý ALEBO „skôr narodený“...
   • Aký máte súčasný mesačný finančný príjem...
   • Aké máte časové plány do budúcnosti...
   • Máte iné formy zabezpečenia a ochrany do budúcnosti...

  Vážení „dôchodkoví“ sporitelia,
        verím, že Vám tieto informácie pomohli,
  ďakujem za doterajšiu dôveru a verím, že aj naďalej zachováte priazeň mojej osobe.
  V súčasnosti došlo k mnohým zmenám na finančnom trhu, doporučujem - kontaktujte ma...
  Teším sa na Vaše E-maily, ako aj na pripomienky, za ktoré vopred ďakujem.
  V prípade nejasností alebo doplňujúcich informácií mi prosím zavolajte, napíšte.
  Prajem Vám veľa osobných a pracovných úspechov,
          s pozdravom
                  Cikatricis

  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod

  Poznámka: - dodatok;

        Ako je uvedené vyššie v r.2013, problémové sú obidva piliere, celý dôchodkový systém vôbec (a to nielen na Slovensku). Platí to čím ďalej, tým viac... Zmenilo sa niečo k lepšiemu? Prečítajte si celú poznámku.

       Problém má "štát", ktorý nemá potrebné financie na dôchodky, musí si nevýhodne požičiavať. Tejto problematike sa venujú mnohí odborníci...
    Samotný "štát upozorňuje", aby si každý budoval svoj vlastný dôchodok, svoju vlastnú budúcnosť.
    POZOR!!! = súčasné dôchodky sú v priemere 47% z Vášho mesačného príjmu, t.j. skoro IBA polovicu!!! Očakáva sa ešte väčší pokles, u niekoho až na hranicu cca. 200.-€/mesačne (napr. mnohí SZČO)!
    Dokážete z toho vyžiť? Vôbec prežiť?!?

        Ďalším problémom je súčasná finančná situácia. Samozrejme - častá zmena zákonov, nestabilita systému, svetová politická situácia, demografická perspektíva,... Vzniká nedôveryhodnosť, neistota, nespokojnosť medzi obyvateľstvom... A teraz ako sa má rozhodnúť jednoduchý človek, laik?

        Uvažujte sami!!!
  Kde na to všetko vezme štát financie? Z čoho Vám potom v budúcnosti vyplatí dôchodok? Tušíte, ako bude fungovať dôchodkový systém možno už o pár rokov? Teraz už rozumiete, v čom je problém?
       
  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod  Budúci dôchodkový systém (rok 20xx)

  Vážení budúci dôchodcovia...,
        Rád by som Vám povedal, čo bude o pár rokov, avšak v dnešnej situácií nikto nevie, čo bude v blízkej budúcnosti. Po vyše 20 rokoch činnosti v oblasti financií musím priznať, nečaká nás „ružová budúcnosť“. Žiaľ, vedú ma k tomu dlhoročné skúsenosti, nebude to určite nič príjemné... V každom prípade - uvidíme...

  Vážení budúci obyvatelia našej planéty,
        verím, že aj v budúcnosti zachováte priazeň mojim finančným službám.
  Mojou snahou bude, tak ako vždy doteraz, zistiť pre Vás potrebné informácie, nesľubovať nesplniteľné, poskytovať Vám služby a informácie, pre ktoré hlavne v súčasnosti platí: „Dobrá informácia má cenu zlata!
  Mojím sloganom nie je informácia, kde veľa zarobíte, - ale - „ ako neprídete o svoje HODNOTY, svoje úspory... “
  Spoločne s Vami za krajšiu budúcnosť,
                  Cikatricis

  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod


  Zaujímavé adresy - doporučujem.

  Super-Informácie o dôchodku
  Kalkulačka pre výpočet dôchodku (MPSVaR)
  Kalkulačka pre výpočet dôchodku (INEKO)
  Výpočet dôchodkového veku v SR
  Výpočet dôchodkového veku (SP)
  Do dôchodku až v sedemdesiatke -!!!-
  Ekonomika Slovenska 2015
  Minimálna mzda v Európe
  Kalkulačka čistej mzdy 2015
  Zákony SR
  Úrad pre finančný trh
  Slov. asociácia poisťovní
  Poisťovne na Slovensku
  DSS Poštová banka

  Kto chce najskôr veľa čítať
  a až potom si nechať poradiť...

  - stiahnite si „*.rtf“ = informácie o dôchodkovej reforme z tlače
  a samozrejme, moju WEB,ktorú budem aktuálizovať pre Vás:
  aktuálne informácie o dôchodkovej reforme

  Dôležité bezplatné tel. číslo:   -   0800 / 101 105  P.S. zo zákonov doporučujem:
  Zákon č. 461/2003 = Zákon o I. pilieri
    Zákon č. 43/2004 = Zákon o II. pilieri
      Zákon č. 595/2003 = Zákon o daniach SR
      Zákon č. 659/2004 = doplňujúci Zákon o daniach SR
      Zákon č. 534/2005 = novelizujúci Zákon o daniach SR
  Prípadne zákony - 594/2003, 580/2004, 566/2001, 530/1990, 513/1991, 429/2002,...
  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod  Informácií je veľmi veľa. (..aj TU je toho až-až...)
  Nemôžem a ani nechcem ich všetky tu uverejniť z dôvodu jednoduchosti a prehľadnosti.
  Ak Vás zaujali niektoré informácie, chcete o nich vedieť viac podrobností.
  Niečo Vám nie je zrozumiteľné a chcete iba vysvetlenie.
  Zaujíma Vás TO, chcete vedieť, ako sa to všetko týka Vás, čo je pre Vás NAJlepšie,...
  Určite si spôsob kontaktu, poskytnutia informácií - telefón, Email, stretnutie,...
  Rozhodnite sa ešte dnes.

  Pokiaľ sa Vám moja WEB-stránka páčila, pomohla Vám, získali ste určité informácie,
  povedzte to svojim blízkym, priateľom, známym...
  Ak máte nejaké pripomienky, podnety, nápady - napíšte mi na moju E-mail adresu.

  Za Vašu ochotu a priazeň Vám vopred srdečne ĎAKUJEM.


  Cikatricis

  Aktualizované: sobota 1.VII.2oo6
  Prienežná aktualizácia: 25.3.2012
  Predposledná aktualizácia: 27.1.2013
  Posledná aktualizácia: 8.5.2015

  NoCopyRight - but be fair © 2004, September - C#


  Obsah Obsah <-o-> Úvod Úvod