Zaujímavé cirkevné texty.


1. Otče náš
2. Nepochopiteľný zázrak
3. Fatimské tajomstvo
4. Ruženec ´Svetla´
5. Človek
6. Slová pravdy
7. Internetové adresy
8. Vedomostný test


1.

O t č e   n á š . . .


Nehovor Otče - keď sa nechováš ako dieťa.
Nehovor náš - ak nie si so svojím blížnym spojený láskou.
Nehovor ktorý si na nebesiach - ak myslíš len na pozemské veci.
Nehovor posväť sa meno Tvoje - ak ho sám znesväcuješ.
Nehovor príď kráľovstvo Tvoje - ak hľadáš hmotné úspechy.
Nehovor buď vôľa Tvoja - pokiaľ nie si ochotný zachovávať Desatoro.
Nehovor chlieb náš každodenný - ak sa nestaráš o biedu druhých.
Nehovor odpusť nám naše viny - ak niekoho nenávidíš.
Nehovor neuveď nás do pokušenia - ak máš v úmysle hrešiť.
Nehovor zbav nás zlého - ak proti zlu nebojuješ.
Nehovor amen - ak nemieniš každé slovo Otčenáša úprimne a pravdivo.
Prevzaté od kňaza v Trenč.Tepliciach VIII.2000. (C#)

. . . h i e r a r c h i a   C i r k v i . . .

Otče náš, = BOH Otec nebeský;
ktorý si na nebesiach, = BOH Duch svätý;
posväť sa meno Tvoje, = BOH Syn - Ježiš Kristus;
príď kráľovstvo Tvoje, = (večná) svätá Cirkev;
buď vôľa Tvoja ako v nebi, = anjely na nebesiach;
(buď vôľa Tvoja) tak i na zemi. = sv. Peter a následne hlava cirkvi - pápež;
Chlieb náš každodenný daj nám dnes = (Sviatosť oltárna) skrze biskupov;
a odpusť nám naše viny, = (Sviatosť zmierenia) skrze služobníkov kňazov;
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom = my veriaci (údy-ratolesti cirkvi);
a neuveď nás do pokušenia, = padlí anjely;
ale zbav nás zlého. = kňaz Zla - Lucifér;
Amen = TAK NECH JE!
Vlastná úvaha - V.2014. (C#)

    Obsah

2.

NEPOCHOPITEĽNÝ   ZÁZRAK


K istému kňazovi prišiel muž, ktorý si robil posmech z viery a opýtal sa ho:
„Ako je možné, aby sa z chleba a vína stalo telo Kristovo a krv Kristova?"
Kňaz odpovedal:
„Keď tvoje telo môže premeniť potravu, ktorú prijmeš, na telo a krv, prečo by to isté nedokázal aj Boh?"
Muž sa však nechcel vzdať:
„Ako môže byť v takej malej hostii prítomný celý Kristus?"
Kňaz mu dal odpoveď:
„Krajina tu pred tebou je veľká a tvoje oko je také malé. A predsa je obraz celej tej krajiny v tvojom oku. Prečo by nemalo byť možné, aby v malej podobe chleba bol prítomný celý Kristus?"
Ale muž mu dal ešte jednu otázku:
„Ako môže byť ten istý Kristus súčasne prítomný vo všetkých vašich kostoloch?"
Tu vzal kňaz zrkadlo a povedal mu, aby sa doň pozrel. Potom hodil zrkadlo na zem a povedal:
„Teraz aj ty môžeš vidieť svoj obraz vo všetkých kúskoch osobitne."
Prevzaté z homílie (C#)

DODATOK:
- - Ako môže byť Boh večný? Musí predsa starnúť, musí z Neho časom ubúdať...?
„Vezmi si oheň sviečky. Keď z neho odpáliš inú sviečku, neubudne z ohňa, ani zo svetla, ba naopak, znásobí sa oheň, aj svetlo.
- - Ako môže byť jeden Boh v troch osobách? Buď je jeden, alebo sú traja.
„Aj tu máš dôkaz v dokonalej prírode, ktorú stvoril sám Pán Boh. Pozrime sa na vodu. Chemicky je to H2O, jeden prvok a predsa existuje v troch odlišných skupenstvách - je to tekutina, zároveň može byť plynná (para, oblaky), ale vyskytuje sa aj tuhom stave (ľad).

    Obsah

3.

PREKLAD TEXTU TRETIEHO FATIMSKÉHO TAJOMSTVA

(z portugalčiny)

    Dostali ho tri deti - pastierikovia (Francisco, Jacinta a Lucia) vo Fatime (Portugalsko) od Panny Márie 13.júla 1917. Bolo spísané jedinou dodnes žijúcou z troch detí - sestrou Luciou (dnes 93 ročná; s.Santa Maria Lucia od Nepoškvrneného Srdca) v januári 1944.
TEXT: " Píšem v poslušnosti k Tebe, môj Bože, ako si mi prikázal cez Jeho Excelenciu biskupa z Leirie a cez Tvoju aj moju Najsvätejšiu Matku. Po dvoch častiach, ktoré som už objasnila, po ľavici Matky Božej a troška nad ňou sme videli anjela s horiacim mečom v ľavej ruke; blýskajúc, šľahal plamene, akoby mal podpáliť celý svet; ale plamene vyhasínali akonáhle prišli do kontaktu so žiarou, ktorú Matka Božia vysielala smerom k anjelovi zo svojej pravej ruky: anjel mieriac pravou rukou k zemi kričal mocným hlasom:
POKÁNIE   POKÁNIE   POKÁNIE.
A my sme uvideli v nekonečnom svetle, ktorým je Boh ´niečo podobné, ako keď sa niekto zjaví v zrkadle, keď ide okolo neho´ biskupa odetého v bielom - ´mali sme dojem, že je to Svätý otec´. Ostatní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali hore strmým kopcom, na vrchole ktorého bol velikánsky kríž z drsne opracovaných kmeňov, akoby z korkového duba a kôrou; predtým, ako sem Svätý Otec dorazil, prešiel veľkým mestom, ktoré bolo napolo v ruinách, trasúc sa prechádzal váhavým krokom, skľúčený bolesťou a smútkom sa modlil za duše tiel, ktoré videl cestou; ako vystúpil na vrchol hory, na kolenách pri päte velikánského kríža ho zabila skupina vojakov, ktorí do neho napálili guľky a šípy a tak isto umreli jeden po druhom aj ostatní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky aj rôzni laici z rozličných postavení a postov. Pod oboma ramenami kríža stáli dvaja anjeli; každý z nich mal v ruke krištáľovú sväteničku, do ktorej zhromažďovali krv mučeníkov a ktorou kropili duše kráčajúce k Bohu."
    Sestra Lucia: " Som presvedčená, že videnie vo Fatime týka sa predovšetkým boja ateistického komunizmu proti Cirkvi a kresťanom a opisuje strašné utrpenie obetí viery v 20. storočí."
1.časť tajomstva: videnie pekla
2.časť tajomstva: predpovedaná II. svetová vojna, Panna Mária žiadala o uctievanie jej NEPOŠKVRNÉHO SRDCA a akoby Rusko zmietané budúcou bolševickou revolúciou 1917 jej bolo zasvätené.

Z internetu - 26.jún 2000 (C#)

    Obsah

4.

RUŽENEC SVETLA


Svätý Otec vyhlásil vo Vatikáne ´Rok ruženca´ - od októbra 2002 do októbra 2003. V apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae ustanovil nové "tajomstvá svetla" nového ruženca. Nové vety sa podobne, ako doterajšie tajomstvá radostného, bolestného a slávnostného ruženca vkladajú do modlitby Zdrava's Mária.

PROSBY pred DESIATKOM:
1. ... Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života.
2. ... Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
3. ... Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

TAJOMSTVÁ k DESIATKOM:
1. ... Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
2. ... Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
3. ... Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
4. ... Ježiš, ktorý sa ukázal v Božej sláve na Hore premenenia.
5. ... Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Prosíme požičiavať, ak je možné rozmnožiť.
Dobrý priateľ z Petržalky - 2002 (C#)

    Obsah

5.

čLOVek.

( Báseň na zamyslenie: )
OPÄŤ JE TU NÁDHERNÁ NOC.
Narodil sa NIEKTO, čo dokázal NIEČO.
Narodilo sa veľa takých, čo dokázali niečo.
Aj ty si sa narodil. Dokázal si už niečo?

Si pohyblivejší ako rastliny,
si múdrejší ako zvieratá,
si Človek; si lepší ako oni(y)?
/ Dokázal si viac ako oni(y)?! /
Vlastná tvorba - 1.1.2000 (C#)

    Obsah

6.

Pravdy

BOH
BOH OTEC je TVORCA a PÁN,
BOH SYN je UČITEĽ a VYKUPITEĽ,
BOH DUCH je STRÁŽCA a UPOKOJITEĽ.

Rodinka
Manželka je ozdobou muža.
Muž je vizitkou ženy.
Dietky sú ich kvietky.

Smiech
Smiech je tak lacný a pritom veľa znamená.
Úsmev nestojí nič a prináša mnoho.
A keby si niekoho stretol a nemal by pre teba úsmev,
hoci naň čakáš, buď veľkodušný a obdar ho svojim úsmevom TY,
pretože nik tak nepotrebuje úsmev ako ten, kto ho nemá pre iných.

    Obsah

7.

Internetové adresy   - zoradené ABeCedne:

www.avemaria.sk Ave Mária (& biblia)
biblia.abu-bratislava.sk Biblia dňom i nocou
www.breviar.sk Liturgia hodín (informácie)
www.breviar.sk Liturgia hodín (prehľad)
www.donbosco.sk Cirkevný časopis (+ Svetlo)
www.gospel.sk Sesterská stránka Kaplnky
www.christnet.sk Sesterská stránka Kaplnky
www.kaplnka.sk Mládežnícka stránka
www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska
www.kjs.sk Poriadok sv. omší
www.kjs.sk Kontakty farností, kostolov
www.kristus.bibletop.sk/ Ruženec - modlitba
www.lux.sk Sesterská stránka Kaplnky
www.magnificat.sk Mariánske spravodajstvo
www.martindom.come.to Spoloč. pri Dóme sv.Martina
www.minoriti-ba.sk Rehoľa minoritov
www.rcc.sk SK Rímsko - katol. cirkev
www.tv-mis.cz Vojtěch Kodet - Emauzští učedníci (prednášky)
okrizovananekonecnalaskamilujemta.sk   Ukrižovaná nekonečná Láska, milujem Ťa!
www.vaticanradio.org WEB rádia Vatikán
www.varovani.org Poselství Varování (irská katol. vizionarka)
www.verite.cz Posolstvá P.Márie (Medžugorje)
www.vira.cz Český WEB (o pôste)
www.zutom.sk Verbisti, misionári
www.youtube.com Archa úmluvy - nalezena v Jeruzalémě (video)

    Obsah

8.

Vedomostný test:


1. Ktorý zázrak urobil Pán Ježiš ako prvý?
2. Aký najväčší zázrak urobil Pán Ježiš?
3. Najväčšie cirkevné tajomstvo?
4. Čo stvoril Pán Boh pred tvojima očami?
Odpovede sa dozvie každý, kto napíše na: - C#.

    Obsah

Komentár píšte na:
NoCopyright © 2002 C#

Návrat na začiatok textu